relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 01/2024

Raport bieżący 01/2024
Data: 23.01.2024
Godzina: 10:47

Temat:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)  Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

Raporty dotyczące 2023 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2023 r. –19 kwietnia 2024 r.

Raporty dotyczące 2024 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2024 r. – 10 maja 2024 r., natomiast za III kwartał 2024 r. – 15 listopada 2024 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 30 sierpnia 2024 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie §79 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2023 r. oraz za II kwartał 2024 r.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.).

← Powrót