relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 01/2021

Raport bieżący 01/2021
Data: 04.01.2021
Godzina: 15:08

Temat

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej .

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji .

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A.  ( „Decora S.A.” , „Emitent”) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 stycznia 2021 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 4 stycznia 2021 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) powziął informację, o tym że liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne  zarządzane przez Towarzystwo (NN Subfundusz Akcji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek będących subfunduszami NN Parasol FIO oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO) spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta przez NN Średnich i Małych Spółek w dniu 29 grudnia 2020 r. Przed zmianą udziału  wszystkie fundusze inwestycyjne  zarządzane przez Towarzystwo posiadały 528.656 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,0124% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 528.656 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,0124% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień  przekroczenia  progu wszystkie fundusze inwestycyjne  zarządzane przez Towarzystwo posiadały 527.318 szt. akcji Emitenta, stanowiących 4,9997% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 527.318 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,9997% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Zawiadomienie_Decora_NN Parasol_20210104 04-01-2021

← Powrót