relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 01/2020

Raport bieżący 01/2020
Data: 13.01.2020
Godzina: 7:54

Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
Raporty dotyczące 2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 27 marca 2020 r.
Raporty dotyczące 2020 r.
Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2020 r. – 8 maja 2020 r., natomiast za III kwartał 2020 r. – 6 listopada 2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 28 sierpnia 2020 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie §79 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

← Powrót