relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 01/2017

Raport bieżący 01/2017

Temat:  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.
 

 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

 

Treść:
Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

Raporty dotyczące 2016 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2016 r. –  12 kwietnia 2017 r.

 

Raporty dotyczące 2017 r.
Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2017 r. – 19 maja 2017 r., natomiast za III kwartał 2017 r. – 17 listopada 2017 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 15września 2017 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §90 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z §83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

 

Zgodnie §101 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r.
 

Podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami).

← Powrót